ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w zakresie korzystania z usług wypożyczalni sprzętu sportowego jest Nowobilska Monika - ZYG ZAK, Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP:7352544665, adres poczty elektronicznej (e-mail):info@zygzaksnow.pl, tel. 725 149 686.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
a. Świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, na podstawie Twojej zgody
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, wykonania usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i
naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
f. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych
Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane
identyfikacyjne, dane adresowe i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
b. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.
8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości
udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości
świadczenia usług oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze
marketingowym.
10. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i
wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla
kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem
mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:


- imię i nazwisko lub nazwa firmy;
- adres zameldowania,
- numer dowodu,
- PESEL,

Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: info@zygzaksnow.pl.


Śledź nas na Facebooku