Regulamin wypożyczania sprzętu sportowego Zyg Zak przy ul. Środkowej 182 w Białce Tatrzańskiej

1. Wypożyczalnia ZYG ZAK prowadzi wynajem sprzętu sportowego.

2. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem.

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dwa niezniszczone dokumenty z aktualnym  zdjęciem,  potwierdzające  jej  tożsamość  lub  wpłaci  ustaloną  przez  Wypożyczalnię  kaucję,  która  odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.

5. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, polityki prywatności wypożyczalni oraz z cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu.

7. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową  określonym,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Polityce  Prywatności wypożyczalni,  a  także  zeskanowanie  okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane. 

9. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt narciarski oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.  

10. Odbierając  wypożyczany  sprzęt,  Wypożyczający  powinien  upewnić  się,  że  jest  on  kompletny,  a  jego  stan  techniczny
pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

11. Podpisanie  umowy  wypożyczenia  przez  Wypożyczającego  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem,  że  otrzymany  przez niego  sprzęt  nie  jest  wadliwy,  jest  kompletny,  a  jego  stan  techniczny  pozwala  na  jego  prawidłowe  i  bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę
wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

12. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.   

13. Klient decydując się na wypożyczenie ma świadomość, że jeżdżenie na nartach lub snowboardzie związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa i snowboardingu mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci Klienta lub osoby trzeciej. Klient pomimo, iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.

14. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.

16.Wypożyczający  odpowiada  finansowo  za  utratę  lub  zniszczenie  wypożyczonego  sprzętu  oraz  za  jego  uszkodzenie powstałe  w  wyniku  nieprawidłowego  jego  użytkowania,  zarówno  przez  samego  Wypożyczającego,  jak  i  przez  osoby trzecie.

17.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i ślizgów oraz złamanie lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnie kwotę Klient zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub powiadomieniu o jego zaginięciu.

18. Wypożyczający  jest  zobowiązany  zgłosić  niezwłocznie  Wypożyczalni  utratę,  zniszczenie  oraz  wszelkie  uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

19. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.

20. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia sprzętu jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z cennikiem dostepnym w wypożyczani, które nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

21. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy wypożyczalni tj. 8:30 – 22:00. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy jego zwrocie (w okresach mniejszego natężenia ruchu, informacja o otwarciu dostępna na drzwiach obiektu).   

22. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Klientów posiadających przy sobie aktywny karnet systemu Tatryski.

23. Wypożyczalnia uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Gości Pensjonatu Novobilski i Zyg Zak.

24. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla Klientów posiadających przy sobie ważną Kartę Tatrzańską.

25. Wypożyczalnia Zyg Zak uwzględnia rabat w wysokości 10% dla "stałych Klientów" posiadających przy sobie potwierdzenie wypożyczenia z datą conajmniej 7 dni wstecz.

26. Rabaty będą akceptowane tylko po potwierdzeniu ich zasadności.

27. Rabaty nie łączą się ze sobą i będą uwzględnione jeśli prawo do nich będzie zgłoszone przed dokonaniem wypożyczenia.

28. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie Polityki Prywatności wypożyczalni, której tekst dostępny jest zarówno w siedzibie wypożyczalni jak i na stronie internetowej: www.zygzaksnow.pl.

29. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególnościustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.). Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.

30. Firma Zyg Zak Monika Nowobilska i nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: Zyg Zak Monika Nowobilska, 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 182 lub adres e-mail: info@zygzaksnow.pl.


Śledź nas na Facebooku